**If you need english version of our Privacy policy write us an e-mail and we will happily share it with you.**

Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych oraz regulamin strony rehalabacademy.pl, aby spełniały wymogi europejskiego rozporządzenia GDPR, tzw. RODO. Treść naszej nowej polityki oraz zaktualizowany regulamin, a także informacje o danych osobowych serwisu znajdziesz poniżej.

W skrócie:

 • Dodaliśmy informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.
 • Poszerzyliśmy informację o rodzajach danych oraz powodach, dla których musimy je przechowywać.
 • Uprościliśmy informacje o prawach użytkowników.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu biuro@rehalab.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rehalab Bartosz Rutowicz, z siedzibą w Łańcucie, ul. Zielona 39, 37-100; NIP: 815-154-22-46, właściciel portalu internetowego www.rehalabacademy.pl, chroni prywatność osób korzystających z jej usług, a także portalu internetowego i ich danych osobowych.

Administrator przyjął niniejszą „Politykę Prywatności”, w której określone są: cele i zakres przetwarzanych danych osobowych, sposób ich ochrony, podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą.

DEFINICJE

 1. Administrator – Rehalab Bartosz Rutowicz z siedzibą w Łańcucie przy ul. Zielona 39, 37-100 Łańcut, NIP: 815-154-22-46;
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o możliwym do zidentyfikowania Użytkowniku niezalogowanym;
 3. Klienci – wszelkie podmioty którym Administrator świadczy swoje usługi;
 4. Usługodawcy – wszelkie podmioty współpracujące z Administratorem, które świadczą Administratorowi swoje usługi;
 5. Regulamin – regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Serwis – portal internetowy należący do i zarządzany przez Administratora, w ramach którego Administrator świadczy swoje usługi, znajdujący się pod adresem: https://rehalabacademy.pl;
 8. Użytkownik niezalogowany – osoba fizyczna, która korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu, które nie wymagają założenia Konta;
 9. Usługa – usługa edukacyjna realizowana stacjonarnie przez Administratora.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników niezalogowanych jest Administrator.
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących Użytkownikom niezalogowanym praw, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@rehalab.pl.
 3. Podstawa prawna: obowiązek informacyjny art. 13 ust. 1 lit. a RODO.

 

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NIEZALOGOWANYCH

Administrator świadczy usługi dla Użytkowników niezalogowanych w celu Zakupu Usługi.  W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu zgłoszeniowym tj. adres e-mail oraz imię, nazwisko, numer telefonu, adres kontaktowy, tytuł zawodowy/naukowy, dane do faktury.  
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); niezbędność do wykonania umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom.

  1. Usługodawcy

Aktualnie Administrator współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe:

 1. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Anna Żygadło, ul. Słowackiego 12, 37-100 Łańcut.
 2. inFakt Sp. z o.o., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków,.
 3. Movuto Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Świętojańska 3/1, 81-368 Gdynia.
 4. Karol Sitarz Fizjoactiv, ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin.
 5. Martyna Mazurek-Sitarz Fizjoactiv, ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin.
 6. Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego, 39-120 Sielec 1a.
 7. WORK & TRAINING SERVICE, ul. 39-120 Sielec 1A.
 8. J&P Moritz Consulting Group, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa.
 1.  Organy państwowe

Dane osobowe są udostępniane także wtedy, gdy zwrócą się o to uprawnione organy państwowe.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratora przez cały okres realizacji Usługi, jak również do stworzenia dokumentacji po jej realizacji.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia realizację poniższych uprawnień Użytkownikom niezalogowanym, poprzez kontakt e-mail: biuro@rehalab.pl.

Prawo cofnięcia zgody Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych  Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych Podstawa prawna: art. 20 RODO

Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora Podstawa prawna: art. 22 RODO

 

CZAS REAKCJI

Jeżeli Użytkownik, korzystając z uprawnień opisanych w punkcie VI, występuje do Administratora z odpowiednim żądaniem, Administrator niezwłocznie rozpatruje to żądanie pozytywnie lub negatywnie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub ich liczbę – niemożliwe jest zachowanie miesięcznego terminu, Administrator dopełni obowiązku rozpatrzenia żądania w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistniałych okolicznościach.

SKARGI I WNIOSKI

Administrator zachęca do zadawania pytań i składania wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz realizacji przysługujących im uprawnień.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator i podmioty, z którymi współpracuje, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym, przetwarzanym w ramach Serwisu (szyfrowanie SSL).

 

REGULAMIN

zakupu i realizacji Usługi

DEFINICJE

  1. Rehalab Academy – Rehalab Bartosz Rutowicz z siedzibą w Łańcucie przy ul. Zielona 39, 37-100 Łańcut, NIP: 815-154-22-46;
  2. Klientosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług;
  3. Regulamin – regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;
  4. Serwis – portal internetowy należący do i zarządzany przez Administratora, w ramach którego Administrator świadczy swoje usługi, znajdujący się pod adresem: https://rehalabacademy.pl;
  5. Usługa – usługa edukacyjna realizowana stacjonarnie przez Administratora.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rehalab Academy prowadzi działalność za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Serwis, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zgłoszenie w Serwisie chęci skorzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania.
 3. Miejscem zawarcia umowy o wykonanie Usług jest siedziba Rehalab Academy.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I REALIZACJA USŁUGI

 1. Usługa edukacyjna Rehalab Academy kierowana jest do przedstawicieli zawodów medycznych tj. fizjoterapia oraz do lekarzy.
 2. Zgłoszenia na Usługę przyjmowane są przez Internet. W celu dokonania zgłoszenia Klient powinien:
  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie,
  2. przesłać wypełniony formularz; wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności Rehalab Academy,
  3. po przesłaniu formularza Klient w terminie maksymalnie 24 godzin otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze instrukcje;
  4. zgłoszenie gwarantuje rezerwację miejsca tylko i wyłącznie po wniesieniu zadatku lub pełnej kwoty za Usługę;
  5. zapłatę zadatku lub pełnej kwoty za Usługę przyjmuje się jako równoważne z  zawarciem Umowy zakupu Usługi;
  6. w przypadku odstąpienia od Umowy Rehalab Academy zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za Usługę z potrąceniem kwoty za niepodlegającej zwrotowi zadatek;
 3. Liczba Klientów biorących udział w pojedynczej Usłudze jest ściśle określona;
  a. o rezerwacji miejsca decyduje kolejność wysłania zgłoszenia oraz data dokonania wpłaty;
  b. brak wpłaty w podanym terminie jest równoważny z rezygnacją z przystąpienia do Umowy;
  c. w przypadku braku miejsc, wpłacona kwota zadatku lub pełnej opłaty za Usługę zostanie przesunięta na wybrany termin realizacji Usługi lub w całości zwrócona;
  d. istnieje możliwość podania Klienta zastępczego;
  e. w przypadku choroby (L4) Rehalab Academy dopuszcza możliwość przeniesienia na inną datę realizacji Usługi.

CENNIK

Ceny podane w Serwisie:

 • zawierają podatek VAT,
 • podawane są w złotych polskich,
 • Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy Usłudze w chwili składania zamówienia.

PŁATNOŚCI

Płatności za Usługi dokonywać można za pośrednictwem:

 • bezpośrednim przelewem bankowym.