REGULAMIN

zakupu i realizacji Usługi

I. DEFINICJE

Rehalab Academy – Rehalab Bartosz Rutowicz z siedzibą w Łańcucie przy ul. Zielona 39, 37-100 Łańcut, NIP: 815-154-22-46;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług;
Regulamin – regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;
Serwis – portal internetowy należący do i zarządzany przez Administratora, w ramach którego Administrator świadczy swoje usługi, znajdujący się pod adresem: https://rehalabacademy.pl;
Usługa – usługa edukacyjna realizowana stacjonarnie przez Administratora.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rehalab Academy prowadzi działalność za pośrednictwem sieci Internet, poprzez Serwis, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zgłoszenie w Serwisie chęci skorzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania.
Miejscem zawarcia umowy o wykonanie Usług jest siedziba Rehalab Academy.

III. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I REALIZACJA USŁUGI

Usługa edukacyjna Rehalab Academy kierowana jest do przedstawicieli zawodów medycznych tj. fizjoterapia oraz do lekarzy.

Zgłoszenia na Usługę przyjmowane są przez Internet.

W celu dokonania zgłoszenia Klient powinien:
 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie,
 2. przesłać wypełniony formularz; wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności Rehalab Academy,
 3. po przesłaniu formularza Klient w terminie maksymalnie 24 godzin otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze instrukcje;
 4. zgłoszenie gwarantuje rezerwację miejsca tylko i wyłącznie po wniesieniu zadatku lub pełnej kwoty za Usługę;
 5. zapłatę zadatku lub pełnej kwoty za Usługę przyjmuje się jako równoważne z zawarciem Umowy zakupu Usługi;
 6. w przypadku odstąpienia od Umowy Rehalab Academy zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za Usługę z potrąceniem kwoty za niepodlegającej zwrotowi zadatek;
Liczba Klientów biorących udział w pojedynczej Usłudze jest ściśle określona:
 1. o rezerwacji miejsca decyduje kolejność wysłania zgłoszenia oraz data dokonania wpłaty;
 2. brak wpłaty w podanym terminie jest równoważny z rezygnacją z przystąpienia do Umowy;
 3. w przypadku braku miejsc, wpłacona kwota zadatku lub pełnej opłaty za Usługę zostanie przesunięta na wybrany termin realizacji Usługi lub w całości zwrócona;
 4. istnieje możliwość podania Klienta zastępczego;
 5. w przypadku choroby (L4) Rehalab Academy dopuszcza możliwość przeniesienia na inną datę realizacji Usługi

W trakcie realizacji usługi Klient zobowiązuje się do:

 1. Wzięcia aktywnego udziału w Usłudze tj. szkoleniu.
 2. Użyczenia swojego wizerunku w formie zdjęć reportażowych ze szkolenia do użytku informacyjno-reklamowego Rehalab Academy (koszt realizacji zdjęć reportażowych przez profesjonalnego fotografa  pokrywa Rehalab Academy)

IV. CENNIK

Ceny podane w Serwisie:

 • zawierają podatek VAT,
 • podawane są w złotych polskich,

Ceną wiążącą jest cena podana na stronie przy Usłudze w chwili składania zamówienia.

V. PŁATNOŚCI

Płatności za Usługi dokonywać można za pośrednictwem:

 • bezpośrednim przelewem bankowym
 • poprzez system PayPal
 • poprzez system Dotpay

Rehalab © 2018